Missie

Geplaatst op door

Wij proberen onze visie te realiseren door te streven naar kwaliteit zowel op het vlak van inhoud, welbevinden als in onze aanpak.

Kwaliteit op vlak van inhoud

Om een volwaardige plaats te verwerven in de maritieme sector verbindt onze school zich aan de IMO-richtlijnen die vervat zijn in diverse STCW-reglementeringen. Daarenboven heeft de school zich verbonden open te staan voor alle externe audits naast de onderwijsinspectie en dit via het afsluiten van diverse convenanten.

Het Mercator geeft aan haar onderwijsactiviteit een maximale invulling door zowel technisch als beroepssecundair onderwijs aan te bieden en tevens een vorming in het deeltijds beroepsonderwijs te organiseren waardoor leerlingen zelf kunnen kiezen welk leertraject ze kunnen en willen volgen.

Als schoolteam willen wij een degelijke technologische opleiding bieden, steeds optimaal geactualiseerd aan de nieuwste technologieën en ontwikkelingen, verstrekt door competent en gemotiveerd personeel in een aan de opleidingsnoden aangepaste omgeving. Wij beogen hiermee een professioneel niveau zodat de leerlingen optimale kansen hebben op tewerkstelling.

Onze leerlingen krijgen niet enkel een basis aan algemene vorming, die aangevuld wordt met een beroepsgerichte opleiding, maar worden daarnaast ook voorbereid op het beroepsleven via kwaliteitsvolle praktijkervaringen. We ontwikkelen bij onze leerlingen niet enkel de noodzakelijke theoretische en praktische kennis, maar zorgen ook voor de ontwikkeling van de vereiste attitudes en sociale vaardigheden, nodig om gedurende een min of meer lange tijd in een beperkte ruimte in teamverband te functioneren. Als extra troef wordt er eveneens gewerkt aan vaardigheden en attitudes over de verschillende vakken heen.

Kwaliteit op vlak van welbevinden

Onze school als team is ervan overtuigd dat het leerproces pas optimaal rendement levert wanneer onze leerlingen zich goed in hun vel voelen bij ons. Daarom hechten wij grote waarde aan aandacht voor de leerling als individu, participatie en informatie evenals ruimte voor ontspanning buiten de lesuren.

Voorts wenst het Mercator in haar schoolcultuur te zorgen voor een ordelijke schoolsfeer. Daartoe wordt er rekening gehouden met de rechten maar ook met de plichten van iedereen. De opbouw van een aangename en eerlijke leefsfeer kan slechts gebeuren als elkeen zich houdt aan een aantal fundamentele leefregels, afspraken en gedragscodes.

Het Mercator wil dus een leeromgeving scheppen waar iedereen zich goed voelt en de kans krijgt zich optimaal en totaal te ontplooien. Ook zij die een achterstand op vlak van de schoolse taalvaardigheid hebben, moeten deze kans krijgen. Dit houdt in dat er afspraken moeten worden gemaakt omtrent taal als leergebied op zich, taal als leermiddel bij alle vakken en taal als communicatiemiddel bij schoolgebonden activiteiten.

Kwaliteitsvolle aanpak

Als team zijn wij ervan overtuigd dat niet enkel telt wat je doet, maar vooral hoe je het doet. Daarom wordt heel veel aandacht besteed aan “hoe” er geleerd wordt. Dit uit zich onder meer in de begeleiding en ondersteuning die geboden worden gedurende het leerproces, de aandacht voor leren leren, het leren dat steeds afgestemd wordt op de individuele leerling, de actieve en gevarieerde werkvormen, het werken aan wederzijds respect evenals de ruimte voor communicatie en feedback.